o RurArtMapě

A map of rural and periphery cultural initiatives RurArtMap has been published annualy since 2012 always at the beginning of summer. It introduces activities taking place in galleries, cultural centres, at farms, in barns, in old houses and cemeteries, in churches and chapells, on meadows, in countryside, smaller towns, in peripheries. Its aim is to promote activities of smaller NGOs in the sphere of arts and culture, and provide an untraditional guide to artloving travellers for summer and autumn months. Maps are accompanied with the supplements, which have so far dealt with memorial trees, alleys, artworks in landscape, abandoned houses or buildings and structures related to water.

Curators: Lenka Dolanová & Michal Kindernay

Graphic design: Onkubator (Klára Zahrádková, Ondřej Trnka)

RurArtMap is a project by yo-yo NGO, which was founded in March 2009 by a group of artists, curators and cultural managers. Since 2012 it was active in an old cowhouse in Hranice u Malče, Vysočina region, where it organized several symposia and summer workshops dedicated to art, ecology and local subjects. Currently it publishes RurArtMap and also deals with other publishing activities.

The printed version of RurArtMap as well as website are made with the financial support of Ministry of Culture of the Czech Republic and State fond of culture of the Czech Republic.

Mapa venkovských a periferních kulturních iniciativ RurArtMap vychází každoročně od roku 2012 vždy na začátku léta. Představuje aktivity, odehrávající se v galeriích, kulturních centrech, na farmách, ve stodolách, ve starých domech a na hřbitovech, v kostelích a kaplích, na stráních a loukách, na venkově, v menších městech, na periferiích. Jejím cílem je zviditelnit činnost menších, neziskových organizací v oblasti umění a kultury, a poskytnout netradičního průvodce uměnímilovným cestovatelům na letní a podzimní měsíce. Mapu doprovázejí přílohy, které se doposud zabývaly mimo jiné památnými stromy, alejemi, uměleckými díly v krajině, opuštěnými domy či stavbami souvisejícími vodou.

Kurátoři: Lenka Dolanová & Michal Kindernay

Grafika: Onkubator (Klára Zahrádková, Ondřej Trnka)

RurArtMap je projekt spolku yo-yo, založeného v březnu 2009 skupinou umělců, kurátorů a organizátorů. Od roku 2012 byl spolek aktivní v kravíně v Hranicích u Malče pod Železnými horami, kde kde zorganizoval několik sympózií a letních dílen zaměřených na umění, ekologii a lokální témata. V současnosti se věnuje vydávání RurArtMap a další publikační činnosti.

Tiskové verze RurArtMap i webový portál se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury a Státního fondu kultury České republiky.